Tikkie Actie Bergen

 

Bij Vovie ontwikkelen we het onderwijs van de toekomst. Ieder kind kan zich ontwikkelen in het eigen tempo, vanuit ontspanning, nieuwsgierigheid en vrijheid. We zijn op dit moment niet gesubsidieerd door de overheid, maar onze ambities zijn er niet minder om! We gunnen de aarde kinderen die van jongs af aan leren om zorg te dragen voor hun eigen welzijn, voor de behoefte van de ander en voor de wereld om hen heen. Wil jij ons helpen om een inspirerende leeromgeving te ontwikkelen voor de huidige kinderen van Vovie Bergen en nog veel meer kinderen in de toekomst? Doe dan mee aan onze tikkie-actie.

Je kan natuurlijk zelf kiezen wat je wil bijdragen.

Ter inspiratie:

Voor €50 kunnen we spannende scheikundige proeven aanschaffen

Voor €200 kunnen we een bolderkar aanschaffen om houtblokken en buitenspeelgoed te verplaatsen

Voor €1500 kunnen 30 kinderen een jaar lang knutselen

Voor €3000 kunnen we de klaslokalen inrichten met planten, kleden, tafels, stoelen en wandplaten

Voor €4000 kunnen we een permacultuur tuin aanleggen

Voor €6000 kunnen we 1 kind van wie de ouders het zelf financieel niet kunnen dragen, een jaar lang onderwijs bieden bij Vovie.

 

Geweldig dat je Vovie Bergen een warm hart toedraagt! Je kunt je bijdrage overmaken naar NL32 TRIO 0320 0896 65 o.v.v. Tikkie Actie 2022 of stuur een whatsapp, Telegram of sms bericht naar Lilian (06-20737328) waarin je het bedrag noemt dat je wilt doneren en waaraan je wilt doneren. Zij stuurt je dan een Tikkie.

Algemene Voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Coöperatie Learning Community Vovie UA, statutair gevestigd te Bergen, kantoorhoudende te Baarn aan de Groenweg 14, postcode 1861 PH, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80096956, hierna verder te noemen: Vovie.
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. Email: 
vraag@vovie.nl.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
1.2. Donatie: een door de gevende partij aan V
ovie geschonken geldbedrag.
1.3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan V
ovie.
1.4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van V
ovie, een donatie doet aan Vovie.
1.5. Statuten: V
ovie heeft tot doel om kinderen van nature te laten leren. Vanuit de learning community inspireren we hen door ze met verschillende onderwerpen kennis te laten maken.  We dagen ze steeds uit om te kijken wat er nog meer mogelijk is.

Vovie is een continue oefenplaats voor het aannemen van een open en onbevooroordeelde houding.

Bij Vovie vindt een groot deel van het onderwijs buiten plaats. Hier volgen we het ritme van de natuur en de seizoenen. We werken in onze tuin en koken met wat er groeit. We leren de kinderen zorg dragen voor zichzelf, elkaar en de aarde.

Kinderen leren hun dromen en ideeën omzetten naar iets tastbaars.
1.6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van V
ovie aan Vovie.
1.7. Ontvangende partij: de rechtspersoon V
ovie die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
1.8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Vovie.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. V
ovie behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Vovie

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Vovie.
3.2. V
ovie is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op V
ovie nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Vovie is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: V
ovie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Vovie voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Vovie.

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatie formulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan vraag@vovie.nl.

Artikel 5. Plichten Vovie

5.1. Vovie verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
5.2. V
ovie neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Vovie aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens V
ovie bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
6.5. V
ovie doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
6.6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. Vovie verwerkt de door de gevende partij aan Vovie verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door V
ovie verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan 
vraag@vovie.nl.
7.4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Vo
vie geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Vovie heeft het recht in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

8.1. Vovie maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1. De disclaimer en het privacy statement die Vovie hanteert zijn onverkort van toepassing.
9.2. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen V
ovie en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
9.3. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.